Informacje dla osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie:
 1. nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 2. wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Przy rozpatrywaniu wniosku brane jest pod uwagę:

 1. forma prawna i sposób wykonywania planowanej działalności,
 2. popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
 3. planowane wydatki, które wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków;
 4. wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
 5. uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy, w przypadku wykonywania czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji,
 6. doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy przydatne w planowanej działalności,
 7. zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej,
 8. wysokość pozostających w dyspozycji starosty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej w danym roku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021, poz. 573 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018r. poz.2342 z późn.zm.)
Uwaga
 • umieszczony niżej załącznik jest dostępny cyfrowo (pdf z funkcją ocr)
 • plik ma rozmiar 662 KB
Załączniki
Wniosek_Wn_O_PFRON_dotacja (pdf, 662 KB)
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.pdf (pdf, 449 KB)

Wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia


Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może otrzymać pracodawca, który:

 1. Złoży stosowny wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 2. Zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36miesięcy.
 3. Nie zalega z opłacaniem należności na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.
 4. Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę:

 1. Potrzeby lokalnego rynku pracy liczba osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w urzędzie.
 2. Koszty wyposażenia stanowiska pracy.
 3. Wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy.
 4. Wysokość posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w danym roku.
 • Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą.
 • Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.
 • Koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej muszą byś jednoznaczne i bezpośrednio związane z tym stanowiskiem.
 • Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty.
 • Refundacja obejmuję kwotę niepodlegającą odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 • Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021, poz. 573 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2015r. poz.93 z późn.zm.)

Uwaga
 • umieszczony niżej załącznik jest dostępny cyfrowo (pdf z funkcją ocr)
 • plik ma rozmiar 300 KB
Załączniki
PFRON_wniosek_wyposażenie (pdf, 300 KB)
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.pdf (pdf, 449 KB)

Traktat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) o prawach osób niepełnosprawnych

Traktat wprowadza bardzo wiele postanowień dotyczących osób niepełnosprawnych w tym niewidomych odnoszących się do dostępności zasobów elektronicznych, internetowych.

Tekst konwencji został opublikowany na stronach Ośrodka Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych odnosi się w bardzo wielu punktach do problemu dostępności zasobów internetowych dla osób niepełnosprawnych.

Pełny tekst Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych -można przeczytać wchodząc w aktywny link lub pobrać załącznik zamieszczony niżej.


Uwaga!,
 • aktywne linki otworzą się w osobnych oknach
 • umieszczony niżej załącznik jest dostępny cyfrowo (pdf z funkcją ocr)
 • plik ma rozmiar 252 KB
Załączniki
konwencja-praw-osob-niepelnosprawnych.pdf (pdf, 252 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę