Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 35.970,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2022 r.

Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Dodatkowe środki finansowe na realizację projektu pod nazwą: Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim (VI) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego...

Dodatkowe środki finansowe na realizację projektu pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (V) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Konkurs ma charakter permanentny - aż do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę aktywizacji zawodowej zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Konkurs ma charakter permanentny - aż do wyczerpania środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na tę formę aktywizacji zawodowej.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę