Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2021r.
Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (V) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Konkurs dziennikarski polegający na przygotowaniu reportażu, wywiadu lub innej produkcji (jedynie audiowizualnej) prezentującego uczestników projektu i/lub projektodawców, którzy z sukcesem skorzystali ze wsparcia w ramach projektów RPO WZ lub PO WER/zrealizowali projekt.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim jako bezrobotne zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę