Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Bon na zasiedlenie, to forma wsparcia adresowana do chętnych i aktywnych osób bezrobotnych, do 30 roku życia, które poszukują zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz mają sprecyzowane plany zawodowe.

W ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim III".

Fundusz Pracy programy realizowane w 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę