FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Nagłówek

FAQ

Chcę podjąć prace interwencyjne

Skierowanie do prac interwencyjnych może uzyskać osoba, która:

  • jest zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy,
  • spełnia wymagania i kwalifikacje określone przez pracodawcę

Chcę podjąć prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne jest to forma wsparcia, skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Listę osób uprawnionych, które mogą być kierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, sporządza kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie, uczestniczącej w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2, skierowanych do wykonania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Za wykonywanie pracy w ramach prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie podlegające waloryzacji. Aktualną wysokość świadczenia znajdziesz na stronie Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki.

Co należy zrobić, aby przedłużyć okres pobierania transferowanego zasiłku dla bezrobotnych do Polski z 3 do 6 miesięcy?

Aby przedłużyć okres transferu zasiłku do Polski, osoba bezrobotna powinna przed upływem pierwszych 3 miesięcy transferu złożyć wniosek o jego przedłużenie w instytucji, która przyznała jej prawo do zasiłku. Osoba zainteresowana musi jednak uzasadnić, dlaczego nie udało jej się znaleźć pracy w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Celem transferu zasiłku dla bezrobotnych jest bowiem poszukiwanie pracy przez bezrobotnego na terenie państwa, do którego zasiłek jest transferowany. Decyzję w sprawie przedłużenia okresu transferu zasiłku dla bezrobotnych do Polski podejmuje instytucja właściwa w państwie, w którym został przyznany zasiłek i z którego jest on transferowany. Unijne przepisy o koordynacji nie określają szczególnych okoliczności, w których okres transferu zasiłku powinien zostać przedłużony.

Czas trwania prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Okres wykonywania prac społecznie użytecznych oraz liczbę osób uprawnionych do ich wykonywania w tych okresach określone zostają w porozumieniu zawartym pomiędzy starostą a gminą.

Czy jako osoba pracująca ostatnio w Polsce, która nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, mogę poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim? Czy utracę wówczas prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce?

Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji  bezrobotny, który uzyskał prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce ma prawo udać się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania tam pracy. Musi on jednak pozostawać przez okres 4 tygodni od dnia rejestracji w dyspozycji właściwego powiatowego urzędu pracy, a przed wyjazdem za granicę zgłosić zamiar poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim. Zobowiązany jest także złożyć w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o wystawienie dokumentu U2. Treść tego dokumentu powinna zawierać datę wyjazdu z państwa właściwego, tj. Polski; termin, w jakim bezrobotny powinien zarejestrować się w państwie poszukiwania pracy w celu nieprzerwanego otrzymywania zasiłku; maksymalny okres pobierania zasiłku w państwie poszukiwania pracy; a także wskazanie okoliczności, które mogą powodować utratę lub zmianę prawa do zasiłku. Należy zaznaczyć, że bezrobotny ma siedem dni od dnia wyjazdu z Polski na zarejestrowanie się w zagranicznych służbach zatrudnienia i poddanie się ich kontroli. Instytucja właściwa w państwie, do którego udał się bezrobotny ma obowiązek poinformowania polskiej instytucji właściwej o dacie rejestracji bezrobotnego. Jeśli bezrobotny dotrzyma terminu siedmiu dni, zasiłek będzie mu wypłacony od dnia wyjazdu, czyli także za czas podróży za granicę. Należy także podkreślić, że zgodnie z polskim ustawodawstwem  całkowity okres pozostawania za granicą, gdy bezrobotny nie pozostaje w gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie może przekroczyć 10 dni. Oznacza to, że jeśli osoba zainteresowana wyjedzie za granicę w celu poszukiwania pracy i nie zarejestruje się w terminie do 10 dni, utraci ona wówczas status osoby bezrobotnej, a także prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce. W związku z tym utraci także prawo do transferu tego zasiłku.
Zasiłek dla bezrobotnych może być transferowany przez okres 3 miesięcy, z możliwością ewentualnego przedłużenia do 6 miesięcy. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez powiatowy urząd pracy bezpośrednio na konto bankowe osoby bezrobotnej bądź w inny sposób ustalony przez ww. instytucję. Jeżeli osoba bezrobotna nie znajdzie zatrudnienia za granicą i wróci do Polski przed upływem 3 bądź 6 miesięcy (jeśli transfer zasiłku był przedłużony), a okres przyznanego zasiłku w Polsce nie został wyczerpany, będzie mogła nadal pobierać ww. świadczenie w Polsce.

Czy każdy bezrobotny dostaje PIT-11?

Nie. PIT-11 otrzymuje tylko bezrobotny, który pobiera świadczenie finansowane z Funduszu Pracy.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna bez dowodu osobistego?

Tak, jeżeli osoba nie ma dowodu osobistego, to może w urzędzie pracy przestawić inny dokument tożsamości np.: paszport. Wówczas dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu, w którym dokonywana jest rejestracja. 

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w czasie skróconego okresu wypowiedzenia?

Tak osoba, która otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Niemniej jednak, zasiłek dla bezrobotnych nabędzie po upływie okresu, za który otrzymała odszkodowanie. Jednocześnie  okres pobierania zasiłku ulegnie skróceniu o okres, za który dana osoba otrzymała odszkodowanie.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w kilku urzędach pracy?

Nie można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w kilku urzędach pracy, ponieważ jest dozwolona rejestracja tylko w jednym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotna zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze przebywa.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna, będąc na zwolnieniu lekarskim?

Nie, przebywając na zwolnieniu lekarskim nie możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna ponieważ nie spełniasz jednej z podstawowych przesłanek definicji osoby bezrobotnej  tj. nie jesteś osobą  zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub danej służbie albo innej pracy zarobkowej.. Dodatkowo, jeżeli w tym czasie pobierasz zasiłek chorobowy wówczas nie spełniasz równocześnie innej przesłanki definicji osoby bezrobotnej mówiącej o pobieraniu zasiłku chorobowego.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna, mając zawieszoną działalność gospodarczą?

Tak. Osoba mająca zawieszoną działalność gospodarczą może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Należy jednak podkreślić, że w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku dokonanie zawieszenia działalności gospodarczej spowoduje przyznanie uprawnień po 90 dniach od daty rejestracji i skrócenie czasu pobieranych zasiłków.

Czy oferty pracy PUP są dostępne także dla bezrobotnych niezarejestrowanych?

Z usług pośrednictwa pracy oraz ofert pracy będących w dyspozycji PUP mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane znalezieniem pracy.
Należy zaznaczyć jednak, że pracodawca zgłaszając ofertę pracy do PUP może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację (tj. nazwy firmy, adresu, numeru kontaktowego) przez osoby niezarejestrowane w PUP.

Czy okres pracy na własny rachunek w Niemczech zostanie mi zaliczony do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce?

TAK, ale pod pewnymi warunkami. Jak napisano powyżej, unijne przepisy o koordynacji  dają możliwość zsumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnionych w jednym państwie członkowskim UE z okresami uprawniającymi do zasiłku w drugim państwie członkowskim. Jednakże, gdy prawo państwa, które ma przyznać zasiłek (w tym przypadku Polska) uzależnia przyznanie prawa do zasiłku od spełnienia okresów ubezpieczenia, to okresy pracy na własny rachunek, które nie były okresami ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w innym państwie nie są brane pod uwagę, chyba że byłyby one uznawane za okresy ubezpieczenia, gdyby zostały ukończone zgodnie z polskim prawem.  Zgodnie z polskim ustawodawstwem  okres pracy na własny rachunek (prowadzenia działalności gospodarczej) spełniony w Polsce jest uważany za okres ubezpieczenia, jedynie w przypadku, gdy zainteresowany faktycznie opłacał składki na Fundusz Pracy. Oznacza to, że jeśli zainteresowany podczas pracy na własny rachunek w Niemczech nie opłacał składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, to gdyby taki okres pracy na własny rachunek został spełniony w Polsce, nie byłby uznany za okres ubezpieczenia. Tym samym, niebędący okresem ubezpieczenia okres pracy na własny rachunek spełniony w innym państwie nigdy nie będzie wzięty pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce. 
Oznacza to, że tylko okres pracy na własny rachunek, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w Niemczech będzie mógł być zaliczony do uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce.

Czy okres służby wojskowej wlicza się do okresu uprawniającego do pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Tak okres służby wojskowej wlicza się do okresu, od którego zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Do 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania zalicza się również okresy: zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Prawo do zasiłku przysługuje również bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Czy okres zarejestrowania w PUP bez pobierania świadczeń jest wliczany do uprawnień pracowniczych?

Nie, jedynie okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium przyznanych na podstawie art. 41 ust. 1, art. 53 ust. 6 i art. 53g ust. 1 wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Czy osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP może wyjechać za granicę?

Tak, maksymalnie na okres do 10 dni w roku kalendarzowym.

Na okres nie dłuższy niż 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego możesz zgłosić w powiatowym urzędzie pracy wyjazd za granicę lub brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, co nie spowoduje utraty statusu osoby bezrobotnej. Jednak w przypadku posiadania prawa do zasiłku, zasiłek za ten okres nie przysługuje.

Czy osoba zameldowana na pobyt czasowy może zarejestrować się w Urzędzie?

Tak, osoba zameldowana na pobyt czasowy może zarejestrować się jako bezrobotna we właściwym urzędzie pracy. Osoba taka przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotna w innym powiatowym urzędzie pracy.

Czy po nie przyznaniu renty można zarejestrować się jako bezrobotny?

Nie możesz uzyskać statusu osoby bezrobotnej jeżeli nabyłeś prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo (…) nabyłeś prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli nie przyznano Ci renty  i spełniasz pozostałe warunki definicji osoby bezrobotnej (między innymi jesteś zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy) nabędziesz status osoby bezrobotnej.

Czy po pracy na podstawie umowy zlecenia przysługuje zasiłek?

Tak, prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz  jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni między innymi świadczyłeś usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca.

Czy przy kolejnej rejestracji jako bezrobotny muszę przynieść znów wszystkie dokumenty?

Nie, kolejna rejestracja we właściwym powiatowym urzędzie pracy polega na zgłoszeniu się do w/w urzędu i dokonaniu uzupełnienia oraz modyfikacji danych dotyczących osoby istniejącej w rejestrze, a także przedstawieniu odpowiednich dokumentów związanych z powyższymi uzupełnieniami.

Czy w przypadku ciąży utracę status bezrobotnej?

Nie zostaniesz pozbawiona statusu osoby bezrobotnej, będąc w ciąży  z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku, gdy sama złożysz wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnej.

Starosta nie może również pozbawić statusu osoby bezrobotnej:
  1. kobiety po urodzeniu dziecka,
  2. bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie
    1. z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

Czy wolontariusz może być osobą bezrobotną?

Tak, wolontariusz może być osobą bezrobotną, jeżeli przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym.

Czy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje po prowadzeniu działalności gospodarczej?

Tak,  prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz między innymi opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy. Wymóg opłacania składek nie dotyczy kobiet w wieku co najmniej 55 lat i mężczyzn w wieku co najmniej 60 lat, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje po rencie z tytułu niezdolności do pracy?

Tak, prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz  jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni między innymi pobierałeś rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby,  rentę szkoleniową.
Wyświetlanie 1 - 25 z 98 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę