Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Zawartość stron

Informacja starosty

 • od poniedziałku do piątku
 • tel. 509 373 154
 

Oferta  pracy zgłaszana w celu uzyskania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.


Uwaga pracodawcy i pełnomocnicy! 

 1. W celu uzyskania informacji starosty pracodawca składa w Urzędzie Pracy:  
 • ofertę pracy, 
 • pouczenie.
 1. W celu uzyskania informacji strosty pełnomocnik pracodawcy nie będący osobą prawną składa w Urzędzie Pracy:
 • ofertę pracy,
 • pouczenie, 
 • upoważnienie.
Uwaga!
Ofertę pracy można złożyć za pomocą platformy:https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=OFERTY lub pobrać z załącznika umieszczonego poniżej niniejszej informacji !!!


Każdorazowo do oferty pracy, złożonej w ramacha uzyskania informacji starosty, niezależnie od tego czy oferta została złożona elektronicznie, czy zodstał pobrany druk oferty z załącznika, należy dostarczać orginał pouczenia a w przypadku gdy ofertę pracy składają  pełnomocnicy oryginał upoważnienia!!!


Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że  informacja starosty wydawana jest w terminie 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia oferty pracy bez prowadzenia rekrutacji lub do 21 dni w przypadku organizowania rekrutacji.
 
 1. W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 2. W przypadku, gdy oferta została wypełniona niekompletnie, bądź wymaga wyjaśnień, Urząd Pracy kontaktuje się z pracodawcą drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu uzupełnienia braków lub naniesienia korekt, w przypadku braku możliwości kontaktu z pracodawcą lub pełnomocnikiem wysyła wezwanie o uzupełnienie braków formalnych.  Oferta pracy jest wprowadzana do systemu z dniem otrzymania od pracodawcy pisemnej odpowiedzi na poruszone kwestie lub po złożeniu nowej (uwzględniającej wyjaśnienia) oferty i od tego momentu biegnie czas jej obowiązywania.
 3. W toku postępowania, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do stanowiska pracy.
 4. W przypadku umów o pracę, pracodawca ma obowiązek podać godziny pracy.
 5. W przypadku umów cywilnoprawnych ( umowa zlecenie/umowy o świadczenie usług, umowa o dzieło itp.), pracodawca ma obowiązek podać liczbę godzin pracy w tygodniu  oraz w miesiącu.
 6. W przypadku braku otrzymania informacji zwrotnej dotyczących nieprawidłowości zawartych w ofercie, Urząd Pracy pozostawia ofertę bez rozpatrzenia.
 7. Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną (Art. 36 ust. 5e Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 960 z późn. zm).
Każdorazowo ponadprzeciętna liczba składanych przez pracodawcę ofert pracy i dotyczących ich stanowisk, będzie w konsekwencji powodować zawiadamianie Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o dokonanie kontroli w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, podatkowym i ubezpieczeń społecznych.
 

Uwaga! Procedura w ramach uzyskania informacji starosty nie wymaga opłat!


Załączniki:
 1. Zgłoszenie oferty pracy 2023 - plik w rozmiarze 58 KB, docx
 2. Druk upoważnienia - informacja starosty - plik w rozmiarze 27  KB, doc
 3. Pouczenie do dokumentów w ramach uzyskania informacji starosty - plik w rozmiarze 24 KB, docx
 4. Anulowanie oferty w ramach informacji starosty - plik w rozmiarze 31 KB, docx
 5. Rozporządzenie Ministra - plik w rozmiarze 112 KB, pdf
 6. Zarządzenie wojewody zachodniopomorskiego -lista zawodów deficytowych w Województwie Zachodniopomorskim według struktury klasyfikacji zawodów i specjalności -- plik w rozmiarze 450 KB, pdf

Uwaga! po najechaniu kursorem myszy lub klawiaturą komputera na aktywny link umieszczony wyżej, zostaną Państwo do niego przekierowani, link otworzy się w osobnym oknie. 

Złącznik umieszczone w artykule można pobrać klikając na aktywne linki lub z panelu załączniki, umieszczonym pod artykułem.
Załączniki
Zgłoszenie oferty pracy_2023.docx (docx, 154 KB)
druk upoważnienia_ informacja starosty (doc, 28 KB)
pouczenie do dokumentów w ramach uzyskania informacji starosty (docx, 24 KB)
anulowanie oferty w ramach informacji starosty.docx (docx, 31 KB)
Zarządzenie wojewody zachodniopomorskiego -lista zawodów deficytowych w Województwie Zachodniopomorskim według struktury klasyfikacji zawodów i specjalności.pdf (pdf, 450 KB)
Rozporządzenie Ministra.pdf (pdf, 112 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę