Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim


Zawartość stron

 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przyjmowane są:

 • od poniedziałku do piątku
 • do godziny 13:30
 • tel. 513 348 168, 513 348 169

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi


Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę (w przypadku podmiotów posiadających wpis w KRS, z siedzibą na terenie powiatu kamieńskiego) lub miejsce stałego pobytu podmiotu (na terenie powiatu kamieńskiego) powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (siedziba dotyczy osób prawnych, a pobyt stały osób fizycznych), wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, lub Ukrainy, oraz
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową)
 • wynagrodzenie nie jest niższe niż ustawowe minimum
 • składając oświadczenie do rejestracji pracodawca dołącza:
  • wniosek/ druk oświadczenia
  • dowód dokonania wpłaty w wysokości 100 zł (podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi przed złożeniem oświadczenia dokonuje wpłaty),
  • kopie stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, zawierających dane osobowe
  • oświadczenie o niekaralności podmiotu w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga: oświadczenie o niekaralności nie może zostać podpisane przez pełnomocnika niebędącego prokurentem podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 

 
 • okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może być dłuższy niż 24 miesiące i dzień rozpoczęcia pracy nie może nastąpić później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia. 

 
Wpłaty w wysokości 100 zł należy dokonać na rachunek bankowy:


Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim
ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski
11 9393 0000 0002 4644 2000 0210

 

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi);
 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

Terminy załatwienia sprawy:

 • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 57. § 1. kpa początkiem terminu określonego w dniach jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.

Decyzja o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w przypadku, gdy Pracodawca:

 • był lub został ukarany w postępowaniu sądowym za wykroczenia lub przestępstwo umyślne,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej, jest ona zawieszona lub zlikwidowana,
 • nie posiada środków na pokrycie zobowiązań,
 • nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników, zalega z uiszczeniem podatków,
 • nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚ oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • w danym roku kalendarzowym  przekroczył obowiązujący limit oświadczeń. 

Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:

 • kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG);
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 

Oświadczenie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim ul. Topolowa 5, w godzinach 8:00 – 13:30. lub za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

 

Uwaga: Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.


Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy jednak niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy .


Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń należy odebrać w siedzibie urzędu przy ul. Topolowej 5, w godzinach 8:00 – 13:30.


Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 1. podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń;
 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.
 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2022r. poz. 690 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021r. poz. 1745).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) .
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017r. poz. 2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2018r. poz. 1749).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017r. poz. 2350).
 8. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022r. poz. 91).
 9. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2022 r. poz.1346).
 10. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2022 r. poz.1558).
Uwaga! Po najechaniu i naciśnięciu kursorem myszki lub klawiaturą komputerową na aktywne linki  stron internetowych, umieszczonych wyżej, zostaną Państwo  do nich przekierowani, strony internetowe  zostaną otwarte w osobnym oknie.


 
Załączniki
oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi- komplet.pdf (pdf, 650 KB)
Oświadczenie podmiotu o podjęciu-niepodjęciu pracy cudzoziemca.doc (doc, 66 KB)
Oświadczenie o miejscu zameldowania.docx (docx, 13 KB)
Zwrot opłaty.docx (docx, 21 KB)
Rozporządzenie podklasy.pdf (pdf, 437 KB)
wniosek -o wydanie duplikatu ośw..docx (docx, 13 KB)
pełnomocnictwo.docx (docx, 14 KB)
wniosek -umorzenie postępowania.docx (docx, 13 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę